Privacy Verklaring Het Reishuis nv

Wij respecteren uw privacy

Het Reishuis hecht veel waarde aan uw vertrouwen in ons bedrijf. Wij nemen dan ook uw rechten bij
gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe het Reishuis uw persoonsgegevens
verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van het vlak van
gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Katrien Corens, afgevaardigd bestuurder van Het Reishuis nv,
naamloze vennootschap, met ondernemingsnummer 0452.383.353, met maatschappelijke zetel te
Liersesteenweg 441, 2800 Mechelen.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met onze diensten, dit
zowel telefonisch op het nummer 015/690 500 of via email: info@hetreishuis.be.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat
wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Het Reishuis gegevens?

Het Reishuis verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw
vakantie of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden
uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder
worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere
boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u
onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken
omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten
beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Het Reishuis?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van
uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres,
telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere
gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk
dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen
of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de
boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van
communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat
elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Het Reishuis gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of
verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u
sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer,
boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze websites betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op
u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die
voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te
stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Het Reishuis?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met
u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor
de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct
marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in
het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen
onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze
kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval
voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons
beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers
waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Het Reishuis.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe
wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde
verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Het Reishuis, dit zowel telefonisch als per
email.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen.
Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@hetreishuis.be, met een bewijs van uw identiteit. Die
vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op
heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Het Reishuis uw gegevens verwerkt, kan u steeds
een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Het Reishuis
waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel
technisch als organisatorisch. Het Reishuis slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens uitsluitend op
eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Wijzigingen

Het Reishuis behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen
zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Deze pagina werd het laatste geactualiseerd op: 10 augustus 2019.

top